فروشگاه بارخشک
فروشگاه حبوبات بارخشک
فروشگاه بارخشک
BarkhoshkSlider2
previous arrow
next arrow

آشنایی با بذر و طبقات بذری لوبیا

بذر لوبیا بارخشک

بذر مهمترین نهاده کشاورزي است، به طوري که بدون تهیه و عرضه بذر استاندارد عملکرد و کیفیت محصول به طور چشمگیري کاهش خواهد یافت. از این رو تولید و توزیع بذر با کیفیت بالا یکی از ضروریات سیستم هاي کشاورزي است.

خصوصیاتی مانند اصالت رقم، درصد جوانه زنی، خلوص فیزیکی و ژنتیکی، بنیه و سلامت بذر تعیین کننده
کیفیت بذر بوده و براي کشاورزان بسیار مهم می باشند. دستیابی به کیفیت بالاي بذر و حفظ آن هدف هر تولیدکننده
حرفه اي بذر می باشد. تجربه نشان داده است که سیستم گواهی بذر راه مؤثري براي کنترل کیفیت بذر است.

لوبیا نقش برجسته اي در رژیم غذایی انسان و بسیاري از گیاه خواران ایفا کرده و به دلیل دارا بودن میزان کم اسید چرب اشباع و مقادیر زیاد پروتیین، فیبر و عناصر غذایی ضروري مانند آهن، روي، منیزیم و پتاسیم داراي منافع زیاد براي سلامت انسان می باشد.
در تولید محصول لوبیا، استفاده از بذر داراي کیفیت بالا بسیار مهم است چرا که استفاده از بذر غیـر اسـتاندارد بـه دلیـل جوانه زنی پایین، خلوص فیزیکی اندك و یا وجود بیماري هاي بـذرزاد مـی توانـد عملکـرد و کیفیـت محصـول لوبیـا را کاهش دهد.


طبقات بذري لوبیا بر اساس آخرین استاندارد ملی مصوب به شرح ذیل می باشند :

۱- بذر پایـه یـا سـوپرالیت: از تکثیـر بـذر طبقـۀ اصـلاح گـر( Breeder seed )توسـط مؤسسـه تحقیقـات اصـلاح و تهیـه نهـال و بـذر و یـا شـرکت هـاي داراي مجـوز تحـت نظـارت مؤسسـه تحقیقـات ثبـت و گـواهی بـذر و نهـال و بـا لحـاظ نمــودن اســتانداردهاي مربوطــه تولیـد شــده و منبــع بــذر مــادري و گــواهی شــده مــی باشــد.
بــذر اصـلاح گر 👇
بذري است که از تکثیر بذر هسته اولیه تحت نظارت بهنژادگر در مؤسسه تحقیقات مربوطه تولید می شود.
۲- بذر مادري یا الیت: از تکثیر بـذر پایـه یـا سـوپرالیت توسـط شـرکت هـاي داراي مجـوز و تحـت نظـارت مؤسسـه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال و با لحاظ نمودن استانداردهاي مربوطه تولید شده و منبع بذر گواهی شده می باشد.
۳- بذرگواهی شده: از تکثیر بذر مادري توسط شرکتهاي داراي مجوز و تحت نظـارت مؤسسـه تحقیقـات ثبـت و
گواهی بذر و نهال و با لحاظ نمودن استانداردهاي مربوطه تولید می شود. این طبقه بذري محصول نهایی برنامه کنتـرل و گواهی بذر لوبیا بوده و براي تولید محصول تجاري مورد استفاده قرار می گیرد.

admin در تاریخ شنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۹
نظرات (0)
  • نظر بدهيد
  • نام:
    ایمیل:
    وبسایت: