فروشگاه بارخشک
فروشگاه حبوبات بارخشک
فروشگاه بارخشک
BarkhoshkSlider2
previous arrow
next arrow

بذر چیست ؟برحسب تعریف زراعی بذر قسمتی از گیاه است که کاشته می شود تا جوانه زده و گیاهی شبیه گیاه اصلی یا پایه مادری به وجود آورد . بذر اصلاح شده چیست؟اصلاح و بهبود صفات ارقام گیاهان زراعی مانند: افزایش عملکرد ، بهبود کیفیت، مقاومت به بیماریهاوآفات و تحمل شرایط نامساعد مانند، شوری و خشکی به ایجاد بذر اصلاح شده می انجامد.بذر اصلاح شده ابزاری برای انتقال تکنولوژیهای نوین تولید محصول و از الزامات دستیابی به امنیت غذایی است . بذر گواهی شده چیست ؟بذر اصلاح شده پس از تولید در مقیاس وسیع و با رعایت استاندارد های ملی […]

… ادامه مطلب …

چهارشنبه ۹ مهر ۱۳۹۹