فروشگاه بارخشک
فروشگاه حبوبات بارخشک
فروشگاه بارخشک
BarkhoshkSlider2
previous arrow
next arrow

بذر مهمترین نهاده کشاورزي است، به طوري که بدون تهیه و عرضه بذر استاندارد عملکرد و کیفیت محصول به طور چشمگیري کاهش خواهد یافت. از این رو تولید و توزیع بذر با کیفیت بالا یکی از ضروریات سیستم هاي کشاورزي است. خصوصیاتی مانند اصالت رقم، درصد جوانه زنی، خلوص فیزیکی و ژنتیکی، بنیه و سلامت بذر تعیین کنندهکیفیت بذر بوده و براي کشاورزان بسیار مهم می باشند. دستیابی به کیفیت بالاي بذر و حفظ آن هدف هر تولیدکنندهحرفه اي بذر می باشد. تجربه نشان داده است که سیستم گواهی بذر راه مؤثري براي کنترل کیفیت بذر است. لوبیا نقش برجسته […]

… ادامه مطلب …

شنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۹

بذر چیست ؟برحسب تعریف زراعی بذر قسمتی از گیاه است که کاشته می شود تا جوانه زده و گیاهی شبیه گیاه اصلی یا پایه مادری به وجود آورد . بذر اصلاح شده چیست؟اصلاح و بهبود صفات ارقام گیاهان زراعی مانند: افزایش عملکرد ، بهبود کیفیت، مقاومت به بیماریهاوآفات و تحمل شرایط نامساعد مانند، شوری و خشکی به ایجاد بذر اصلاح شده می انجامد.بذر اصلاح شده ابزاری برای انتقال تکنولوژیهای نوین تولید محصول و از الزامات دستیابی به امنیت غذایی است . بذر گواهی شده چیست ؟بذر اصلاح شده پس از تولید در مقیاس وسیع و با رعایت استاندارد های ملی […]

… ادامه مطلب …

چهارشنبه ۹ مهر ۱۳۹۹